DOKTORA BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

I- Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere doktora öğrenimlerini yapmaları için verilecek bursa ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

II- Kapsam

Madde 2 –  Bu yönetmelikte, Bereket Vakfı tarafından doktora öğrencilerine verilecek burslarla ilgili hükümler yer alır.

III- Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a)      Vakıf : Bereket Vakfı’nı,
 2. b)      Öğrenci : Doktora öğrenimi alan öğrenciyi,
 3. c)      Burs : Doktora bursunu,
 4. d)      Bursiyer : Doktora bursu almaya hak kazanan öğrenciyi,
 5. e)      Kurul : Vakıf Yönetim Kurulu’nu,
 6. f)       Seçici Komite : Burs mülakatlarını gerçekleştiren ve bursiyer seçiminden sorumlu komiteyi,
 7. g)      Başkan : Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nı,
 8. h)      Banka: Albaraka Türk Katılım Bankası  A.Ş.’yi

ifade eder.

Madde 4 – Seçici Komite yedi  akademisyenden oluşur. Kurul üyeleri Seçici Komitenin oy hakkı olmayan tabiî üyeleridir. Toplantılar en az beş üyenin katılımı ile yapılır ve kararlar ise toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir. Yapılacak mülâkatın yeri, tarihi ve sair konular Başkan tarafından belirlenerek, Seçici Komite üyelerine bildirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

ADAYLIK  KOŞULLARI

Madde 5 – Burstan yararlanılabilmesi için;

 • Öğrencinin, öğrenim görmelerine yetecek düzeyde maddi imkâna sahip olmaması,
 • Öğrencinin düzenli gelir sağlayacak herhangi bir işte çalışması halinde, elde ettiği gelirinin geçiminin yanında öğrenimini de karşılayacak tutarda bulunmaması,
 • Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci olması,
 • Öğrenci, doktoraya yeni başlıyorsa, yüksek lisans mezuniyet genel not ortalamasının asgari 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 70 olması,
 • Öğrenci doktora tez dönemindeyse, doktora ders dönemine ait derslerin ağırlıklı not ortalamasının asgari 5 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 70 olması, gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BURS İLANI, BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRECİ

Madde 6 – Burs başvuru koşulları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf merkezinde asılı olan pano ve vakıf resmi internet sitesi “www.bereketvakfi.org.tr” üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Kurulca değerlendirilir.

Madde 7 – Başvuru, şekli Kurul tarafından belirlenen ve Vakıf resmi internet sitesinde bulunan EK-1 Doktora Burs İstek Formu üzerinden online olarak yapılır. Başvurunun yapılmasını müteakip aşağıda belirtilen belgelerin, ön inceleme sonuçları açıklandıktan sonra bir (1) ay içinde Vakfa teslim edilmesi gerekir.

 • Aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla öğrenci belgesinin fotokopisi,
 • Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi ile bir adet fotoğraf,
 • Öğrenci özgeçmişi ve doktora yapma amacını ve tez konusunu açıklayan talep yazısı,
 • Ders aldığı öğretim üyesinin referans yazısı
 • Transkriptin aslı,
 • Yabancı öğrenciler için pasaport ve oturma izni belgesi fotokopileri

Geçen yıllarda doktora bursu almakta olan bursiyerlerin yeniden burs başvurusunda bulunmayıp aşağıda sayılan belgeleri vakıf adresine ulaştırmaları yeterlidir;

 • Kayıt yenilendikten sonra (yeni ders yılı için alınan) öğrenci belgesinin aslı,
 • Geçen yıl ders dönemi ise, transkriptin aslı,
 • Geçen yıl tez döneminin birinci veya ikinci yılı ise, danışman hocadan alınan referans yazısı,
 • Güncel iletişim bilgileri (öğrenci e-mail, cep, ev ve iş telefon no ve ev adresi; veli telefon no, ev ve iş adresi)

Vakıf’tan geçmişte lisans/yüksek lisans bursu almış olup da öğreniminin bitmesinden ötürü bursu kesilen ve doktoraya yeni başlayacak öğrencilerin işbu burstan yararlanmaları için yeniden başvuruda bulunmaları gerekir.

Madde 8 – Burs başvuruları her yıl Eylül ayında yapılacak olup, başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler  posta veya kargo yoluyla yahut mülakat günü elden teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BURS TAHSİSİ

Madde 9 –

9.1.Başvurular ön incelemeye tabi tutulur, ön incelemeyi geçen ve Madde 7 de belirtilen belgeleri, aynı maddedeki süre içinde Vakfa teslim eden öğrencilerin iletişim adreslerine, mülakatın yeri ve tarihi bildirilir. Mülakatların Kasım ayında tamamlanması gerekmektedir. Mülakata davet edilip de belirlenen tarih ve yerde mülakata katılmayan bursiyer adaylarının başvuruları geçersiz sayılır.

9.2.Seçici Komite tarafından yapılan mülakat neticesinde burs, maddi imkândan mahrum olduğu belirlenen adaylardan en başarılı olanlarına verilir. Bunun için adaylar standartları Kurul tarafından belirlenen “EK-2 Doktora Puan Cetveli” ne göre en yüksek başarı derecesinden itibaren aşağı doğru sıralandıktan sonra, kontenjan içinde kalanlara Kurul tarafından burs tahsisi yapılır.

9.3.Yeni bursiyer seçimi ile eski bursiyerlerin burslarının devam edip etmeyeceği konusunda karar yetkisi münhasıran Kurul ’a aittir. Bursu kesinleşen bursiyerlere konu hakkında vakıf tarafından iletişim adresine bildirim yapılır ve yeni bursiyerlerden kesin kayıt esnasında aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri istenir;

 • Sabıka kaydı,
 • Öğrencinin, anne babasının ve eşinin gelir durum belgeleri,
 • Makale metinleri ile yayımlanan eser veya tezin özet ve sonucuna dair metin,
 • Evli veya evli-çocuklu öğrenciler için evlilik cüzdan fotokopisi,
 • Öğrenci veya eşinin meslek gelir durum belgesi,
 • Özürlü öğrenciler için sağlık kurulu raporu,
 • Aslı veya Noter onaylı belgesiyle birlikte ibraz edilmek şartıyla ALES sonuç belgesinin fotokopisi
 • Aslı veya Noter tasdikli belgesiyle birlikte ibraz edilmek şartıyla KPDS, ÜDS, TOEFL sonuç belgelerinden en az birisinin fotokopisi

BEŞİNCİ BÖLÜM

BURSLARIN ÖDENMESİ, BURSA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Madde 10 – Burs, doktora öğrenim süresine bağlı ve onunla sınırlı olmak üzere azami 4 yıl süreyle bağlanır. Bilimsel hazırlık olması durumunda bu süre 1 yıl daha uzatılabilir. İlk burs ödemesi bursa hak kazanıldığının vakıf tarafından bursiyere tebliğini izleyen ilk aybaşından itibaren yapılır. Burslar, her ayın 10’unda ödenir.

Madde 11 – Vakıf tarafından burs almaya hak kazanan bursiyerlere yapılacak bildirimde, burs ödemelerinin Banka şubeleri nezdinde açtırılacak hesaplara yapılacağı, bu maksatla Bankanın herhangi bir şubesinde özel cari hesap açtırılması ve ATM kartı temin edilmesi gerektiği bildirilir.

Madde 12 – Sahte ve yanıltıcı bilgi ve belgelerle yalan beyanda bulunduğu saptanan bursiyerlerle, ders döneminde birden fazla alttan dersi olan veya tez döneminde tezin birinci ve ikinci yılıyla ilgili danışman hocadan alınan referans belgesi olmayan, keza yasalar, vakıf  genel ilkeleri ve etik değerler çerçevesinde gerek görülecek  bursiyerlerin bursları Kurul kararıyla kesilir. Yanıltıcı ve yalan bilgi ve belge tanzimi nedeniyle bursu kesilen bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.

Madde 13 – Özrü nedeniyle bağlı olduğu fakülte veya enstitü yönetim kurulu onayı ile dönem izni alan öğrenciye izin belgesinin vakfa ibraz edilmesi koşuluyla izinli olduğu süre boyunca da burs ödemesi yapılması konusunda karar verme yetkisi Kurul ’a aittir.

ALTINCI BÖLÜM

YETKİ, YÜRÜRLÜK

Madde 14 – Bu yönetmelik hükümlerini Kurul adına Başkan yürütür.

Madde 15 – Bu yönetmelik, Vakıf Yönetim Kurulunun kabulü üzerine 23/05/2011 tarihinde yürürlüğe girer.