LİSANS BURSU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

I- Amaç

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere lisans öğrenimlerini yapmaları için verilecek bursa ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

II- Kapsam

Madde 2 –  Bu yönetmelikte, Bereket Vakfı tarafından lisans öğrencilerine verilecek burslarla ilgili hükümler yer alır.

III- Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a)    Vakıf : Bereket Vakfı’nı,
 2. b)    Öğrenci : Lisans öğrenimi alan öğrenciyi,
 3. c)    Burs : Lisans bursunu,
 4. d)    Bursiyer : Lisans bursu almaya hak kazanan öğrenciyi,
 5. e)    Kurul : Vakıf Yönetim Kurulu’nu,
 6. f)     Başkan : Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nı,
 7. g)    Banka: Albaraka Türk Katılım Bankası  A.Ş.’yi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ADAYLIK  KOŞULLARI

Madde 4 – Burstan yararlanılabilmesi için;

 • Öğrencinin, öğrenim görmelerine yetecek düzeyde maddi imkâna sahip olmaması,
 • Öğrencinin düzenli gelir sağlayacak herhangi bir işte çalışması halinde, elde ettiği gelirinin geçiminin yanında öğrenimini de karşılayacak tutarda bulunmaması,
 • Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BURS İLANI, BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRECİ

Madde 5 – Burs başvuru koşulları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf resmi internet sitesi “www.bereketvakfi.org.tr” üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Kurulca değerlendirilir.

Madde 6 – Başvuru, şekli Kurul tarafından belirlenen ve Vakıf resmi internet sitesinde bulunan EK-1 Lisans Burs İstek Formu üzerinden online olarak yapılır.

Geçen yıllarda lisans bursu almakta olan bursiyerlerin yeniden burs başvurusunda bulunmayıp aşağıda sayılan belgeleri vakıf adresine ulaştırmaları yeterlidir;

 • Kayıt yenilendikten sonra (yeni ders yılı için alınan) öğrenci belgesinin aslı,
 • Transkriptin aslı,
 • Güncel iletişim bilgileri (öğrenci e-mail, cep, ev ve iş telefon no ve ev adresi; veli telefon no, ev ve iş adresi)

Madde 7 – Burs başvuruları her yıl Eylül ayında yapılacak olup, başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler  posta veya kargo yoluyla yahut elden teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BURS TAHSİSİ

Madde 8 –

8.1. Burs, maddi imkândan mahrum olduğu belirlenen adaylardan en başarılı olanlarına verilir. Bunun için adaylar standartları Kurul tarafından belirlenen “EK-2 Lisans Puan Cetveli” ne göre en yüksek puan derecesinden itibaren aşağı doğru sıralandıktan sonra, kontenjan içinde kalanlara Kurul tarafından burs tahsisi yapılır.

8.2.Yeni bursiyer seçimi ile eski bursiyerlerin burslarının devam edip etmeyeceği konusunda karar yetkisi münhasıran Kurul ’a aittir. Bursun kesinleşmesi, vakıf sitesinden sonucu öğrenen adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri İle mümkün olur:

 • Öğrenci belgesinin aslı,
 • Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi,
 • Transkriptin aslı,
 • Sabıka kaydı,
 • Öğrencinin babasının, baba yoksa aile reisinin meslek ve gelir belgeleri,
 • Evli veya evli-çocuklu öğrenciler için evlilik cüzdan fotokopisi,
 • Özürlü öğrenciler için sağlık kurulu raporu,
 • Burs İstek Formundaki işaretleri doğrulayan diğer belgeler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BURSLARIN ÖDENMESİ, BURSA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Madde 9  –  Burslar, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları dışında 9 ay süreyle ve her ayın 10’undan itibaren ödenir. Burs, lisans öğrenim süresine bağlı ve onunla sınırlı olmak üzere, hazırlık sınıfı dahil azami 7 yıl süreyle bağlanır. Sınıf geçmede en fazla 1 alttan dersle burs devam ettirilir. Özel durumlarda Yönetim Kurulu kararına uyulur. Sınıf tekrarının veya okul değiştirmenin sebep olduğu sene kaybı sayısı, burs yılı toplamından düşülür. İki yıl üst üste burs kaydı yenilenmeyen öğrencinin bursu kapatılır. Bu sebeple bursu kapatılan öğrenci, yeni başvuru yapmak zorunda kalır.

Madde 10 – Vakıf tarafından burs almaya hak kazanan bursiyerlere yapılacak duyuruda, burs ödemelerinin Banka şubeleri nezdinde açtırılacak hesaplara yapılacağı, bu maksatla Bankanın herhangi bir şubesinde özel cari hesap açtırılması ve ATM kartı temin edilmesi gerektiği bildirilir.

Madde 11 –  Burs almaya hak kazanmakla birlikte banka hesabı açtırmayan ve hesap numarasını Vakfa bildirmeyen öğrencinin burs ödeme listesinde yer alması mümkün değildir. Banka hesabı açtırmakla birlikte, gerekli işlemleri zamanında tamamlamayan öğrencilerin bursları, bu durum iki ay devam ederse, üçüncü ay kesilir.

Madde 12 –  Her yıl yeni seçilen bursiyerlerin  yüzde onu oranında bursiyer adayı Vakıf  Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 13 – Sahte ve yanıltıcı bilgi ve belgelerle yalan beyanda bulunduğu saptanan bursiyerlerle, yasalar, vakıf  genel ilkeleri ve etik değerler çerçevesinde gerek görülecek  bursiyerlerin bursları Kurul kararıyla kesilir. Yanıltıcı ve yalan bilgi ve belge tanzimi nedeniyle bursu kesilen bursiyerlere ilişkin yasal mercilere başvuru yolu ve rücu hakkı saklıdır.

Madde 14 – Özrü nedeniyle bağlı olduğu fakülte onayı ile dönem izni alan öğrenciye izin belgesinin vakfa ibraz edilmesi koşuluyla izinli olduğu süre boyunca da burs ödemesi yapılması konusunda karar verme yetkisi Kurul ’a aittir.

ALTINCI BÖLÜM

YETKİ, YÜRÜRLÜK

Madde 15 –  Bu yönetmelik hükümlerini Kurul adına Başkan yürütür.

Madde 16 – Bu yönetmelik, Vakıf Yönetim Kurulunun kabulü üzerine 19/04/2012 tarihinde yürürlüğe girer.